!
0000172

Ο ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ

Γεωργίου Αϋφαντή

Ο σωστά πληροφοριμένος άνθρωπος δύναται να αυτοπροστατευθή και να σωθή από την επερχό-μενην λαίλαπα. Ο απληροφόρητος είναι τυφλός και τον οδηγούν οι εξουσιασταί…

Ενώ ο παραπληροφορημένος εύκολα εγκλη-ματεί, είναι όργανον στα χέρια των εξουσιαστών δια την σφαγήν των αντιπάλων των και των ορθοφρονούντων. Το Παρόν μας ενημερώνει δια το τι είναι Ελλάδα, ποιοι και πώς την εκμε-ταλλεύονται, τι είναι ήθος αρετή, πίστις, Θεός. Τι γνώριζε ο Ορφεύς, πώς το μέλλον της ανθ-ρωπότητας θα γίνη πιο μαύρο από την πίσσα, εάν δεν αντιδράσουμε τάχιστα. Προτάσεις δια την σωτηρίαν της ανθρωπότητος από την επε-ρχομένη καταστροφή από τους αδηφάγους.

 

 

Διάσταση: 17Χ24, Σελίδες: 478

:   kg
0000157

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α. Αντωνάκου - Κ. Δ. Σπίνου

 

Μία σημαντική πνευματική εργασία που εξε­τά­ζει ιστορι­κά και φιλολογικά το θέμα της Ελευ­θε­ρίας του Λόγου. Ανα­λύονται οι ιδιαίτερες απο­χρώ­σεις που παίρνουν στους διάφορους συγ­γραφείς λέ­ξεις που σημαίνουν ελευθερία λόγου αλλά και η έν­νοια της Δημοκρατίας και η σχέση της με αυτήν.

 

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 256

:   kg
0000170

ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΚΤΟΝΩΝ

Ιωάννης Τσέγκου

Ένα βιβλίο έρευνας για την αξία του πολυτονικού συστήματος στην ψυχολογία του κάθε ανθρώπου.  

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 216

:   kg
0000169

ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ

Νικόλαος  Μούτσης

Ανατύπωση ενός μοναδικού, ίσως, βι­βλίου, όπου ο συγ­γρα­φεύς εξιστορεί τις δραματικές ώρες που έζησε κάτω από την εγκληματική δράση των κομμουνιστών της περιόδου του 1940.

 

 Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 90

:   kg
0000108

ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΑΝΑ­ΠΑΤΡΙ­ΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ανα­φερόμενα σε εθνοπροδοσίες και ψευ­δο­λογίες του Κ.Κ.Ε. για τα μεγάλα εθνικά θέματα.

 

Διάσταση: 21Χ28, Σελίδες: 150

:   kg
0000107

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟ ΚΚΕ

Γεώργιος Π. Κανελλάκης

Ανατύπωση ενός μοναδικού, ίσως, βιβλίου, όπου ο συγγραφεύς κατόρθωσε να παγιδεύσει τους σλαβοπροδότας και να τους κάνει να βάλουν υπογραφή υπό κάθε άτιμον έγκλημά των.

 

Διάσταση: 17Χ24, Σελίδες: 160

:   kg
0000106

ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Ανδρέας Ι. Παυλόπουλος 

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τις εθνοπροδοσίες και ψευδολογίες του Κ.Κ.Ε. για τα μεγάλα εθνικά θέματα.

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 205

:   kg
0000104

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

Μιχαήλ Παπά Γεωργίου

Ανατύπωση του πρώτου ελληνικού αλ­­φαβη­τα­ρίου.Τυ­πώ­θηκε το 1771 όταν επί τουρκο­κρα­τίας όλα “τάσκιαζ’ η φοβέρα και τα πλά­­κων’ η σκλα­­­βιά”. Οι κλη­­ρι­­­κοί με­­ταλαμβάδευσαν τις ελ­λη­νο­­­χρι­­στια­­νικές αξίες και παραδόσεις στους υπο­δου­λωμένους Ελληνοπαίδες. Τους δίδασκαν “τι είχαν... τι έχουν... και τι τους πρέπει...”. Το Μέγα Αλφα­βητάριον του Μιχαήλ-παπά Γεω-ργίου είναι ένα συλ­λεκτικό βιβλίο πολιτισμού και ιστορίας του Ελληνισμού.

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 96

:   kg
0000105

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Kωνσταντίνου Λασκάρεως

Ανατύπωση του πρώτου ελληνικού βιβλίου. Τυ­πώ­θηκε το 1476 από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη την επο­χή του Μεδιολάνου και αφορά την γραμματική της ελ­λη­νι­κής γλώσσης.

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 168

 

 

 

:   kg
0000298

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ 1

     ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ  29 ΕΥΡΩ

 

 7 ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΝΟ 29 ΕΥΡΩ!

:   kg