ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ 

 

Κυριότητα περιεχομένου:

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστοχώρο, ανήκουν αποκλειστικά στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ (και στις συνδεδεμένες προς αυτές επιχειρήσεις).

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα, που έχει ενσωματωθεί στον ιστοχώρο ανήκει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ (και στις συνδεδεμένες προς αυτές επιχειρήσεις) και στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο ανήκουν στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ (και στις συνδεδεμένες προς αυτές επιχειρήσεις) ή/και στα πρόσωπα, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον ιστοχώρο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η εκμετάλλευση του περιεχομένου στον ιστοχώρο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του ιστοχώρου και των υπηρεσιών, που προσφέρονται σε αυτό. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση και αντιγραφή των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν, μεταφρασθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, καθώς και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβάνεται στον ιστοχώρο, που δεν ανήκει ή δεν ελέγχεται από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ (και από τις συνδεδεμένες προς αυτές επιχειρήσεις), ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής σε ιστοσελίδες τρίτων.

 

Παραποίηση/αποσυμπίληση:

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποσυμπίλησης του λογισμικού, που περιλαμβάνεται σε αυτόν ή η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του ιστοχώρου ανήκει αποκλειστικά στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ (και στις συνδεδεμένες προς αυτές επιχειρήσεις). Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου προβλέπεται ρητά διαφορετικά, τα σήματα, λογότυπα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα ανήκουν στην εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ (και στις συνδεδεμένες προς αυτή επιχειρήσεις).

 

Αποθήκευση συνεχούς ροής (streaming) ή άλλων ειδών οπτικοακουστικών δεδομένων (media):

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο ή τεχνική μέθοδο αποθήκευση της λογισμικής ροής (stream) σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας, που υπάρχει σήμερα, ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από τον ιστοχώρο σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, κινούμενων εικόνων (animations), εικόνες παντός τύπου και βαθμού συμπιέσεως, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό ρητά επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων:

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες, που θα ενταχθούν στον ιστοχώρο της και θα προέρχονται από τις ίδιες, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκ μέρους των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλόλητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούνται οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ. Οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε περίπτωση, που κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριλάβει στον ιστοχώρο αποδειχθεί ανακριβής. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ σε ουδεμία περίπτωση δεν εγγυούνται και δεν ευθύνονται, κατά συνέπεια, (ούτε από αμέλεια) για οιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη από την χρήση του ιστοχώρου και του εν γένει περιεχομένου του, όπως ιδίως, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοχώρου, στη χρήση των οποίων ο χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ δεν αναλαμβάνουν ουδεμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον ιστοχώρο και προέρχονται από τρίτους. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως ο ιστοχώρος των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ να παραπέμπει με συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά (banners) (εφεξής οι «σύνδεσμοι») από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται προς τους χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς τις ιστοσελίδες των οποίων ενδέχεται να παραπέμπει ο ιστοχώρος των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστοχώρου, ενώ οι ιστoσελίδες τρίτων, στις οποίες παραπέμπει ο ιστοχώρος των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ, υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των ιστοσελίδων, που οι σύνδεσμοι παραπέμπουν, από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ, οι οποίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου τους, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυούνται ότι οι λειτουργίες του ιστοχώρου της ή των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον ιστοχώρο της, είτε για κάποιο άλλο ιστοχώρο ή διακομιστή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του ιστοχώρου της.

 

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας:

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του ιστοχώρου, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με την χρήση από αυτούς των εν λόγω υπηρεσιών ότι θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ να κοινοποιήσουν τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους και με την επιφύλαξη του δικαιώματος των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία, που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται η προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν την λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Απαγορεύεται η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών, καθώς και η επεξεργασία, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών, που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή (ping packets) σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email, sms, bombing, spamming) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ διατηρούν το δικαίωμα να εκδιώξουν άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουν οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία τους, επιφυλασσόμενες για κάθε ζημία που τυχόν υποστούν από τέτοια συμπεριφορά.

Τα μηνύματα, που καταγράφονται και εμφανίζονται στο Forum αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του ιστοχώρου. Δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εκφράζουν την θέση των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας του ιστοχώρου των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών του ιστοχώρου των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ. διατηρούν το δικαίωμα να εκδιώξουν άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσουν οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ δεν ευθύνονται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθοιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτόν. Κάθε χρήστης οφείλει να τηρεί την εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνή νομοθεσία ή/και οποιοδήποτε κανόνα, σχετικά με τη χρήση του ιστοχώρου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που υποβάλλει ή διανέμει μέσω του ιστοχώρου καθοιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ (και οι συνδεδεμένες προς αυτές επιχειρήσεις) δεν ευθύνονται για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που τυχόν προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του ιστοχώρου.

 

Ευθύνες:

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον ιστοχώρο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ αποτελούν μεταξύ άλλων και ποινικά αδικήματα και δίδουν το δικαίωμα στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων τους. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες, που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του ιστοχώρου, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

 

Περιεχόμενο και δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου:

Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στον ιστοχώρο για δημοσίευση, αυτόματα παραχωρούν στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή έντυπο. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή να διαγράφουν περιεχόμενο, που υποβάλλουν οι χρήστες στον ιστοχώρο και σε κάθε περίπτωση, μπορούν να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που παραβιάζει τους παρόντες όρους. Το περιεχόμενο, που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες απαγορεύεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και ιδίως, δικαιώματα επί του ονόματος, της προσωπικότητας, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών και χρηστών:

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ να παρέχουν προς τους χρήστες των υπηρεσιών του ιστοχώρου τους διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως, συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό χώρο (check-box) στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενοι με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ. Επίσης, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ γνωστοποιούν στους χρήστες ότι τηρούν στοιχεία για την επισκεψιμότητα του ιστοχώρου τους για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

 

Μεταβατικές διατάξεις:

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστοχώρου, καθώς και τους όρους συναλλαγής/χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του ιστοχώρου.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην Ελληνικά Δικαστήρια.

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ διατηρούν το δικαίωμα να παραιτηθούν από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσουν ή και να ερμηνεύσουν τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, καθώς και να υπαγάγουν τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ:

Η επίσκεψη στον ιστοχώρο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΔΜΟΣ συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.