ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ

 

Σελίδες: 392

Διάσταση: 17 X 24

Βάρος: 0,665 kg

Κατηγορία:

16,50 

Περιγραφή

 

Εἰς τὸ ἀνὰ χεῖρας πόνημα ἀναπτύσσονται τὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα ὅλων των ἀξιολόγων πολιτευμάτων ποὺ ἐφηρμόσθησαν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων μέχρι σήμερα, καὶ προτείνεται ἡ βάσις ἑνὸς νέου πολιτεύματος καλομελετημένου ὥστε νὰ ἀξιοποιῆ τὰ πλεονεκτήματα τῶν ἤδη ἐφαρμοσθέντων καὶ νὰ ἀποφεύγη τὰ μειονεκτήματα αὐτῶν, συγχρόνως δὲ νὰ μὴ δύνανται νὰ τὸ ἐλέγξουν οἱ τραπεζῖται οὔτε ἄλλη δύναμις ὥστε νὰ ἐξασφαλίζη τὴν ἰσονομίαν, ἰσοτιμίαν καὶ ἰσηγορίαν.