ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Τόμος Β΄)

Κώστας Ν. Μπαρμπής

Τόμος Β΄ 1897-1924

 

Σελίδες: 440

Διάσταση: 17 X 24

Βάρος: 0,75 Kg

Κατηγορία:

17,50 

Περιγραφή

«Ὁ Βενιζέλος ἦταν γεννημένος ραδιοῦργος καὶ δημιουργοῦσε τὴν ἐντύπωση ὅτι προτιμοῦσε νὰ ἐκπληρώνει τὶς ἐπιδιώξεις του μὲ ἐλιγμοὺς καὶ ὄχι μὲ τὸν εὐθὺ τρόπο, ποὺ μεταχειριζόταν πάντοτε ὁ Βασιλεύς του.

Μία πρόσθετη ἀδυναμία του ἦταν ἡ ἀπόλυτη περιφρόνησή του πρὸς τὴν ὀρθοφροσύνη -γιὰ ὅλα τὰ θέματα- καὶ ἡ τάση του νὰ υἱοθετεῖ κάθε παραμύθι ποὺ ἔφτανε στὴν ἀκοή του. Ἀνέτρεψε τὴ δυναστεία καὶ τὸ Σύνταγμα ποὺ ἀγαποῦσε ὁ λαὸς καί, μετὰ τὶς δολοφονίες ἑκατοντάδων πολιτικῶν ἀντιπάλων του, ἄφησε τὴν Ἑλλάδα νὰ σπαράζεται ἀπὸ συγκρουόμενα πάθη καὶ τοὺς στρατὸ καὶ στόλο ἁπλὲς σκιὲς στὸ ἔλεος τῶν γειτόνων της τοῦ βορρᾶ, τῆς ἀνατολῆς καὶ τῆς δύσης…»

Ναύαρχος Mark Kerr (Memoirs)

«Δύναμαι νὰ βεβαιώσω ὑμᾶς μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸν τρόπον ὅτι οὐδεὶς τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῆς δημοκρατικῆς παρατάξεως θεωρεῖ ὅτι οἱ ἡγέται τῆς πολιτικῆς, ἥτις ἠκολουθήθη μετὰ τὸ 1920, διέπραξε προδοσίαν κατὰ τῆς πατρίδος ἣ ὅτι ἐν γνώσει ὡδήγησαν τὸν τόπον εἰς τὴν μικρασιατικὴν καταστροφήν. Δύναμαι, μάλιστα, νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι, τὸ ἐπ’ ἐμοί, πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι θὰ ἦσαν πολὺ εὐτυχεῖς, ἂν ἡ πολιτική των ὡδήγει τὴν Ἑλλάδα εἰς ἐθνικὸν θρίαμβον…»

Ἐλευθέριος Βενιζέλος (3-2-1929)

«…Σήμερον, ἐξετάζων τις ἄνευ προκαταλήψεως τὰ γεγονότα, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀρνηθῆ ὅτι ἐκεῖνοι οἱ Ἓξ ἐπιφανεῖς ἄνδρες ἔπεσαν μοιραῖα θύματα μιᾶς θυέλλης, ἐξ ἐκείνων αἱ ὁποῖαι παράγονται κατ’ ἀπαράβατον νόμον ἀπὸ ἐθνικὰς συμφοράς, ὡς ἡ τοῦ 1922. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι κακῶς ἐγένοντο αἱ ἐκτελέσεις ἐκεῖναι καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχη σήμερον οὐδεὶς καὶ μεταξὺ ἀκόμη τῶν στρατοδικῶν, ὅστις νὰ μὴ θλίβεται διὰ τὸν ἄδικον θάνατον τῶν Ἓξ ἐντίμων ἐκείνων πολιτικῶν ἀνδρῶν…»

Θεόδωρος Πάγκαλος (1-8-1928)