ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Τόμος Γ’)

Κώστας Ν. Μπαρμπής

Τόμος Γ΄ 1922-1949

 

Σελίδες: 384

Διάσταση: 17 X 24

Βάρος: 0,64 Kg

 

Κατηγορία:

17,50 

Περιγραφή

 

«Τὸ πολιτικὸ πραξικόπημα, ποὺ τὸ ἀκολούθησε μία περίοδος δικτατορίας, ἀποτέλεσε γιὰ τὴν Ἑλλάδα πολὺ μικρότερη ἔκπληξη ἀπὸ ὅ,τι γιὰ μᾶς. Θὰ ἦταν λάθος νὰ φανταστεῖ κανείς, ὅτι τὸ καθεστὼς Μεταξᾶ προκάλεσε στὴ χώρα τὴ φοβερὴ ἐχθρότητα γιὰ τὴν ὁποία θέλουν νὰ μᾶς πείσουν οἱ Ἕλληνες πολιτικοί, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ σοβαρότερη ταλαιπωρία ἦταν ὅτι ἔχασαν τὸ βασιλιὰ τῶν σπὸρ στὴν Ἑλλάδα: τὸ παιχνίδι τῆς πολιτικῆς… Ἔχοντας παρακολουθήσει ἐπὶ μία τριετία τὴν ταραχώδη ἐξέλιξη τῶν ἑλληνικῶν πολιτικῶν ὑποθέσεων, δὲν ἀπόρησα γιὰ τὸ ὅτι ὁ Βασιλεὺς ἔδωσε ἐλευθερία κινήσεων στὸν Ἰω. Μεταξᾶ τὸ 1936, ἔτος φορτωμένο ἀπειλὲς γιὰ τὴν Εὐρώπη… Ἐπομένως δὲν εἶναι δίκαιο νὰ κρίνεται τὸ καθεστώς του χωρὶς συσχετισμὸ μὲ τὶς περιστάσεις, μέσα στὶς ὁποῖες γεννήθηκε. Καὶ τότε ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπὸ ἰσχυρὴ κυβέρνηση!»

Πρεσβευτὴς sir Reginald Leeper (When Greek meets Greek)

«Ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ἐξέφρασε κάποτε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ μὴ ἀπέμεναν ἐν ζωῆ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος, περισσότεραι τῶν δύο ἑκατομμυρίων ψυχαί, διὰ νὰ ζήσουν καλύτερα αἱ ὑπόλοιποι, ἐνῶ ἐτόνισεν ὅτι ἐθνικὴν συμφορὰν ἀπετέλει μόνον ἡ ἀπώλεια συνειδητοῦ ἀντάρτου τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. Καὶ ὅτι οὗτος ἐμάχετο ἐναντίον ὅλων τῶν ἄλλων ἀνταρτικῶν ὀργανώσεων, διότι τοῦτο ἦτο τὸ καθῆκον του πρὸς τὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν. Ἐὰν ἐπολέμα τοὺς Γερμανούς, δὲν θὰ ἔπραττε τὸ καθῆκον του, ἀφοῦ τούτους τοὺς εἶχε ἀναλάβει ἡ Ε.Σ.Σ.Δ., ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τοὺς ἐντοπίους ἀντιδραστικοὺς εἰς τὰς κατεχομένας χώρας…»

Θέμης Μαρίνος (Ἔκθεσή του πρὸς τὸ Στρατηγεῖο Μέσης Ἀνατολῆς)